Mọi kiếu nại của bạn sẽ được Trang làm đẹp giải quyết trong thời gian sớm nhất.